LSDP VILKAVIŠKIO SKYRIAUS ĮSTATAI

PATVIRTINTA
LSDP Vilkaviškio rajono skyriaus
2007 m. balandžio 14 d. konferencijos nutarimu

PAKEISTA IR PAPILDYTA
LSDP Vilkaviškio rajono skyriaus
2021 m. gegužės 8 d. konferencijos nutarimu

LSDP  VILKAVIŠKIO  RAJONO SKYRIAUS

Į S T A T A I

BENDROJI DALIS

1. LSDP Vilkaviškio rajono skyrius yra politinė partija, jungianti socialdemokratinių pažiūrų Vilkaviškio rajono piliečius, siekiančius įgyvendinti laisvę, demokratiją, socialinį teisingumą ir solidarumą, yra LSDP sudėtinė dalis, jungianti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančias grupes. Atskiros grupės gali būti sudaromos ir profesiniu pagrindu. Partijos grupes gali sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Partijos grupes apjungia skyrius. Vienoje savivaldybėje gali veikti tik vienas skyrius. Sprendimą dėl partijos skyriaus įsteigimo priima LSDP prezidiumas. Partijos skyrius savo veikloje vadovaujasi LSDP programa, statutu, kitais aukštesnių LSDP organų nutarimais, skyriaus įstatais.

TIKSLAI  IR VEIKLOS RPINCIPAI

2. Savo veikloje LSDP Vilkaviškio rajono skyrius (toliau – Skyrius),  vadovaujasi šiais principais:

2.1. savanoriškumo – į LSDP įstojama ir iš jos išstojama laisva valia;

2.2. sąžinės laisvės – gerbiami savo narių įsitikinimai ir tikėjimo skirtumai, neprieštaraujantys bendražmogiškoms vertybėms;

2.3. demokratiškumo – politinė partijos valia formuojama ir sprendimai partijoje priimami kolegialiai, grindžiami diskusijose susiklosčiusios daugumos nuomone, atsižvelgiant į mažumos siūlymus ir gerbiant jos nuomonę;

2.4. atvirumo – LSDP yra atvira partija, užtikrinanti veiklos viešumą ir suteikianti galimybes savo nariams atvirai reikšti savo nuomones;

2.5. atsakomybės – LSDP narys saugo ir gina partijos autoritetą, už savo žodžius ir veiksmus yra atsakingas partijai. Partijos vidaus klausimai pirmiausia išsiaiškinami su partijos nariais grupėje, skyriuje,  taryboje;

2.6. solidarumo – partijos, Skyriaus ir grupių priimtus sprendimus partijos nariai įgyvendina veikdami išvien, sutartinai, prisiimdami bendrą atsakomybę. LSDP savo nariams teikia paramą, padeda realizuoti jų teisėtus interesus, gina nuo nepagrįstų kaltinimų, šmeižto. LSDP nariai remia vienas kitą.

2.7. Skaidrumo – LSDP narys vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų,  viešųjų ir privačių interesų konflikto.

3. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

3.1. Atstovauti LSDP atitinkamoje savivaldybėje, svarstyti partijos politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priimti atitinkamus nutarimus.

3.2. Tvirtinti partijos rinkimų programą vietos savivaldos rinkimams, pagal galiojančius įstatymus kelti kandidatus į savivaldybės tarybą ir merus.

3.3. Plėsti partijos narių ir rėmėjų skaičių, įtraukiant juos į aktyvią partijos veiklą.

3.4. Aptarti ir siūlyti kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius,  kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir kandidatus į  Europos Parlamento narius.

3.5. Skleisti socialdemokratines idėjas, organizuoti socialdemokratinį švietimą, platinti LSDP spaudą bei agitacinę medžiagą.

3.6. Siekti, kad partijos nariai ir rėmėjai pastoviai būtų informuojami apie LSDP ir skyriaus veiklą, šiam tikslui panaudojant žiniasklaidą, informacinę medžiagą.

3.7. Organizuoti bei rengti socialdemokratų kultūrinius, visuomeninius renginius, įvairias politines akcijas.

3.8. Bendradarbiauti su kitų partijų skyriais, visuomeninėmis bei profesinių sąjungų organizacijomis, ypač ginant dirbančių žmonių interesus.

3.9. Kasmet išklausyti skyriaus tarybos, etikos ir procedūrų komisijos ir finansų komisijos, bei savivaldybės LSDP frakcijos ataskaitas ir vertinti jų darbą, sudaro galimybę išklausyti LSDMS klubo informaciją apie veiklą.

3.10. Kas 2 metai rinkti skyriaus pirmininką, tarybą, etikos  procedūrų ir finansų komisijas. Skyriaus pirmininko teikimu rinkti pirmąjį ir kitus pavaduotojus. Skyriaus pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Kandidatams į skyriaus pirmininkus būtinas 2 metų nepertraukiamas partinis stažas.

4. LSDP Vilkaviškio rajono skyrius turi savo įstatus, buveinę (J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis), sąskaitą banke ir antspaudą. Skyrius nėra juridinis asmuo.

SKYRIAUS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR PAGRINDINĖS VEIKLOS FUNKCIJOS

5. Aukščiausias skyriaus organas yra susirinkimas arba konferencija. Skyriaus taryba konferenciją šaukia ne rečiau kaip kartą per metus. Konferenciją šaukia skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms nemažiau 1/3 skyriaus narių. Konferencijos sušaukimo iniciatoriai turi pateikti skyriaus tarybai paraišką, kurioje turi būti nurodytos konferencijos sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Skyriaus konferencija turi įvykti per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo konferencijos iniciatorių paraiškos gavimo dienos skyriaus taryba nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus konferenciją, konferencija gali būti šaukiama iniciatorių sprendimu. Delegatai į konferenciją renkami partijos grupėse pagal skyriaus tarybos arba konferencijos iniciatorių patvirtintą vienodą atstovavimo normą.

6. Skyriaus konferencija:

6.1. Svarsto skyriaus politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus, rezoliucijas, pareiškimus.

6.2. Aptaria ir siūlo Skyriaus tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo, Europos Parlamento narius  ir kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus.

6.3. Tvirtina partijos rinkimų programą savivaldybių tarybų rinkimams, tvirtina kandidatų į savivaldybės tarybą sąrašą.

6.4.Kasmet išklauso skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei savivaldybės LSDP frakcijos ataskaitas ir vertina jų darbą.

6.5. Kas 2 metai renka skyriaus pirmininką, tarybą, etikos ir procedūrų bei finansų komisijas. Skyriaus pirmininko teikimu renka jo pirmąjį ir kitus pavaduotojus. Skyriaus pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Kandidatams į skyriaus pirmininkus būtinas 2 metų nepertraukiamas partinis stažas. Skyriaus pirmininku negali būti LSDP pirmininkas. Kai skyriaus pirmininkas negali eiti savo pareigų jo įgaliojimus vykdo pirmasis pavaduotojas. Jeigu skyriaus pirmininko pirmasis pavaduotojas negali eiti savo pareigų, jo įgaliojimus iki neeilinio arba eilinio suvažiavimo, susirinkimo (konferencijos)  taryba suteikia vienam iš pavaduotojų. Jeigu iki kadencijos pabaigos lieka ne mažiau kaip 18 mėnesių, skyriaus taryba gali priimti sprendimus surengti naujus pirmininko rinkimus.

6.6. Renka delegatus į LSDP suvažiavimą, aptaria ir siūlo kandidatus į Skyriaus valdymo organus.

6.7. Tvirtina ir keičia skyriaus įstatus.

6.8. Gali suteikti skyriaus Garbės pirmininko vardą.

7. Skyriaus tarybos narių skaičių nustato skyriaus konferencija. Skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdį šaukia skyriaus pirmininkas, savo iniciatyva arba reikalaujant 1/3 tarybos narių. Tarybos posėdžio iniciatoriai turi pateikti skyriaus pirmininkui kreipimąsi, kuriame turi būti nurodytos posėdžio sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Skyriaus tarybos posėdis turi įvykti per 20 dienų nuo informacijos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo posėdžio iniciatorių informacijos  gavimo dienos skyriaus pirmininkas nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus tarybos posėdį, jis gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu.

8. LSDP skyriaus taryba:

8.1. Skyriaus pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką ir rinkimų štabo vadovą. Atsakingasis sekretorius kuruoja partijos organizacinius klausimus, o iždininkas renka nario mokestį ir vykdo finansų apskaitą.

8.2. Svarsto įvairius partijos veiklos klausimus, organizuoja konferencijų, nutarimų įgyvendinimą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą, tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus.

8.3. Organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas.

8.4. Teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams.

8.5. Tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną.

8.6. Kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą.

8.7. Aptaria ir priima sprendimus dėl partijos kandidatų į savivaldybės merus, merų pavaduotojų ir administracijos direktorius ir jo pavaduotojų pareigas pateikimo LSDP frakcijai savivaldybės taryboje. Priima sprendimus dėl koalicijų savivaldybių tarybose sudarymo.

8.8. Pirmininko teikimu tvirtina rinkimų štabo vadovą.

9. Partijos organizacinį pagrindą sudaro partijos grupės. Partijos grupės kuriamos teritoriniu principu – vienoje ar keliose rinkimų apylinkėse, seniūnijoje arba rinkimų apygardoje – paprastai pagal gyvenamąją vietą,  atskiros grupės gali būti sudaromos  ir profesiniu  pagrindu. Partijos grupes gali sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Skyriaus, kuriame yra daugiau kaip 400 narių, taryba gali nustatyti kitą mažiausią grupės narių skaičių, ne mažesnį kaip 3, bet ne didesnį kaip 10. Partijos grupės veikla prasideda nuo jos įregistravimo skyriaus taryboje dienos. Partijos grupės, kuriose yra daugiau kaip 50 narių, gali rinkti grupės tarybą ir steigti pogrupius.

10. Partijos grupė įgyvendina LSDP programą ir aukštesnių valdymo organų nutarimus. Numato savo veiklos kryptis, išsako poziciją ir teikia pasiūlymus partijos ir visuomenės gyvenimo klausimais. Kai 2/3 partijos grupės narių susirinkime priima nutarimą, kad nesutinka su skyriaus tarybos  sprendimu, gali kreiptis į skyriaus susirinkimą (konferenciją) dėl tokio sprendimo sustabdymo ar pakeitimo.

11. Partijos grupės susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Kas dveji metai jis renka grupės pirmininką, jo pavaduotoją ir iždininką. Jais vienu metu negali būti skyriaus pirmininkas ir jo pavaduotojai. Jame svarstomi partijos veiklos klausimai, priimami nutarimai.

12. Partijos grupės veikla gali būti nutraukta skyriaus tarybos nutarimu, jei ji prieštarauja LSDP programai ar statutui. Nutraukus partijos grupės veiklą, jos nariai dalyvauja kitų grupių ar tiesiog skyriaus veikloje.

13. LSDP nariu gali būti kiekvienas 18 metų amžiaus sulaukęs Lietuvos Respublikos pilietis, taip pat kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis, pripažįstantis LSDP programą ir statutą, dalyvaujantis partijos veikloje, mokantis nario mokestį. LSDP narys negali būti kitos partijos nariu, dalyvauti kandidatu kitos partijos, ar kito rinkimų politinės kampanijos dalyvio rinkimų sąrašuose, ar būti kito rinkimų politinės kampanijos dalyvio rėmėju, negali savarankiškai registruotis politinės kampanijos dalyviu ir išsikelti kandidatu. Partijos nariai dalyvauja partijos grupių veikloje. Paprastai partijos narys grupę pasirenka pagal gyvenamąją arba darbo vietą.

14. Asmuo, stojantis į LSDP, turi pateikti partijos skyriaus pirmininkui nustatytos formos prašymą raštu arba elektroniniu būdu, kuriame turi pasižadėti laikytis LSDP programos bei statuto. Į partiją narius priima partijos grupės susirinkimas, taryba (susirinkimas). Į LSDP stojantys buvę kitų partijų, politinių judėjimų  nariai ar dalyvavę politinės kampanijos dalyvių rinkiminiuose sąrašuose asmenys,  priimami – skyriaus taryboje (susirinkime) . Prašymas dėl stojimo į partiją turi būti apsvarstytas artimiausiame grupės, tarybos posėdyje ar susirinkime. Asmuo laikomas partijos nariu nuo partijos grupės susirinkimo,  tarybos arba susirinkimo nutarimo priėmimo dienos. Įstojusiam į partiją išduodamas partijos nario bilietas.

15. LSDP narys, teisės aktų nustatyta tvarka per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą  įrašytas į LSDP narių sąrašą,  gali naudotis šiomis ir kitomis Skyriuje nustatytomis teisėmis, išskyrus atvejus, kai įstatai jas riboja:

15.1. Dalyvauti partijos skyriaus, grupės susirinkimuose ir renkamųjų organų atviruose posėdžiuose, reikšti ir ginti juose savo nuomonę.

15.2. Siūlyti svarstyti LSDP politinės ir praktinės veiklos klausimus, LSDP programos ir kitų partijos dokumentų projektus, pakeitimus, papildymus.

15.3. Atskleisti LSDP veiklos trūkumus, partijos susirinkimuose ir kituose socialdemokratų forumuose kritikuoti bet kurį partijos narį ar valdymo organą.

15.4. Kreiptis su klausimais, pareiškimais ar pasiūlymais į bet kurį LSDP organą ar pareigūną ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo artimiausio posėdžio (susirinkimo, konferencijos) dienos gauti motyvuotą atsakymą.

15.5. Siūlyti pretendentus į visus renkamus partijos organus, rinkti ir būti renkamu,  siūlyti pretendentus ir būti siūlomam į visų lygių rinkimuose keliamus partijos kandidatus. Teisę būti renkamu narys įgyja po nepertraukiamų  vienerių narystės LSDP metų. Vienerių metų narystės reikalavimas netaikomas renkamiems delegatams ar atstovams į visų lygių konferencijas, taip pat savivaldybių teritorijose, kuriose nėra partinių grupių, renkamam naujai įsteigtos grupės pirmininkui, pavaduotojui ar iždininkui ir partijos keliamiems kandidatams visų lygių rinkimuose.

15.6. Išstoti iš LSDP, pranešęs apie tai partijos skyriaus ar grupės pirmininkui raštu, žodžiu arba apie tai pareiškęs viešai, arba pranešęs LSDP per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą. Narys laikomas išstojusiu iš LSDP, kai jo prašymą ar pareiškimą užfiksuoja grupės susirinkimas,  taryba ar susirinkimas, jį gauna LSDP per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą.

15.7. Privalo mokėti nario mokestį.

15.8. Išvykdamas į užsienį darbo ar tarnybos reikalais vienerių metų ar ilgesniam laikotarpiui, privalo apie tai pranešti  skyriaus  prezidiumui ar tarybai, kurie išbraukia tokį narį iš grupės ir LSDP skyriaus narių sąrašų ir įrašo į atskirą LSDP skyriaus laikinai išvykusių ir pateisinamai nedalyvaujančių LSDP veikloje narių sąrašą. Šiame sąraše įrašyti nariai nario mokesčio nemoka. Grįžęs ir skyriaus prezidiume ar taryboje užsiregistravęs vėl įrašomas į grupės ir skyriaus sąrašus. Nepranešęs apie šiame straipsnyje numatytą savo išvykimą ir nedalyvaujantis partijos veikloje daugiau kaip metus narys braukiamas iš partijos narių sąrašų.

15.9. LSDP narys, pusę metų nemokantis nario mokesčio, negali balsuoti priimant sprendimus renkamų partijos organų posėdžiuose ir būti kandidatu visų lygių partijos renkamų organų rinkimuose bei keliamas kandidatu valstybės (savivaldybės) institucijų rinkimuose, o be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvaujantis partijos veikloje ir  nemokantis nario mokesčio,  partijos grupės arba skyriaus finansų komisijos siūlymu, skyriaus etikos ir procedūrų komisijos  sprendimu braukiamas iš partijos narių sąrašų. Kai partijos narys dėl ligos, garbaus amžiaus ar dėl kitų pateisinamų priežasčių, nurodytų LSDP narių įskaitos vedimo  tvarkoje, negali aktyviai dalyvauti LSDP veikloje ir mokėti nario mokestį, jam grupės susirinkimo, o kur nėra grupių  skyriaus tarybos (susirinkimo) sprendimu gali būti suteikta teisė pagal galimybes dalyvauti partijos veikloje ir savo nuožiūra mokėti nario mokestį. Grupės ir skyriai turi užtikrinti, kad šie nariai pagal galimybes būtų informuojami apie svarbiausias naujienas skyriuje, partijoje, būtų kviečiami dalyvauti bendruose partiniuose renginiuose.

16. Partijos grupės pirmininkas, jo pavaduotojai ir iždininkas privalo reguliariai susitikti su kiekvienu partijos nariu, aptarti jo galimybes ir pageidavimą, kaip dalyvauti partijos veikloje, pasidomėti buitinėmis ir gyvenimo sąlygomis, prireikus suteikti reikiamą paramą, nepamiršti pasveikinti jubiliejų, švenčių proga, pareikšti užuojautą. Ypač atidesnio dėmesio reikalauja vyresnio amžiaus partijos nariai.

17. LSDP remiami LR Seimo ir savivaldybių tarybų nariai turi teisę dalyvauti atitinkamų LSDP tarybų posėdžiuose ir kalbėti. LSDP Savivaldybių tarybų nariai turi teisę dalyvauti skyriaus tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise. Jei LSDP remtas Seimo narys ar savivaldybės tarybos narys nevykdo partijos ar skyriaus rinkimų programos, skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos ar būti pašalintas iš partijos.

18. Skyriaus finansų komisija ne rečiau kaip kartą per pusę metų tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus pateikia skyriaus tarybai (prezidiumui). Partijos narius, nemokančius nario mokesčio, perduoda svarstyti skyriaus etikos ir procedūrų komisijai.

19. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo. Komisija taip pat nagrinėja LSDP statute ir skyriaus įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus ir priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisingumo. Nesutinkantieji su sprendimu turi teisę kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kuri priima galutinį sprendimą. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija taip pat atlieka skyriaus konferencijų mandatų komisijos funkcijas.

20. Visi skyriaus organai renkami dviejų metų kadencijai. LSDP tarybos nutarimas dėl ataskaitinių rinkiminių konferencijų skyriuose ir grupėse sušaukimo žymi kadencijos pabaigą ir pradžią. Kadencijos metu išrinkti asmenys ir organai eina pareigas iki tos kadencijos pabaigos.

RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS PARTIJOMIS, POLITINĖMIS, VISUOMENINĖMIS BEI PROFESINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

21. Skyrius teikia paramą socialdemokračių moterų sąjungos Vilkaviškio klubui, jaunimo socialdemokratinių organizacijų veiklai.

22. Partijos skyrius remia socialdemokratines organizacijas ir bendradarbiauja su kitomis demokratinėmis partijomis, organizacijomis, visokeriopai padeda savarankiškoms profesinėms sąjungoms ir remia jų veiklą.

SKYRIAUS LĖŠOS, NARIO MOKESTIS IR TURTAS

23. Skyriaus turtą sudaro: lėšos, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamas ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Partijos skyriaus lėšas sudaro nario mokestis, leidybinės veiklos pajamos, piliečių bei visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos ir kitos teisėtai gautos pajamos.

24. Skyriaus lėšos, tarybai pritarus, naudojamos partijos veiklai finansuoti, inventoriui įsigyti. Iždininkas, pareikalavus tarybai, informuoja ją apie turimas lėšas ir jų panaudojimą.

25. Skyriaus taryba nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones parduoda, dovanoja, maino bei įkeičia tik gavusi LSDP prezidiumo pritarimą.

26. LSDP narys moka mėnesinį nario mokestį, kuris sudaro ne mažiau kaip 0,5 proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius. Pensininkai, neturintys kitų pajamų, išskyrus pensiją, moka 1 Euro mokestį per mėnesį, o gaunantys ir kitas pajamas – 0,5 proc. nuo savo pajamų (įskaitant pensiją), atskaičius mokesčius. LSDP nariai, išrinkti arba paskirti į politines  pareigas savivaldybėse, Seime, Europos Parlamente, ministerijose ir Vyriausybėje, moka mėnesinį solidarumo mokestį, kuris sudaro 2 proc. nuo pajamų šiose pareigose, atskaičius mokesčius. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet nerečiau kaip kartą per ketvirtį. Partijos nariai, sulaukę 70 metų, taip pat nariai, gaunantys  piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams ir  nedirbantys mokiniai bei studentai gali nario mokesčio nemokėti, arba mokėti savo nuožiūra pagal galimybes. LSDP Taryba tvirtina nario mokesčio mokėjimo, panaudojimo ir apskaitos tvarką, kartu joje  nustatydama politinių pareigų sąrašą,  kurias užimdami partijos nariai moka solidarumo mokestį.

27. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

28. Narys, pretenduojantis dalyvauti skyriaus renkamų organų rinkimuose ar būti pretendentu į visų lygių rinkimuose keliamus partijos kandidatus, pateikia skyriaus finansų komisijai savo pajamų deklaraciją. Jeigu to nepadarė iki rinkimų, privalo tai padaryti per 30 kalendorinių dienų po išrinkimo. Neatitinkantys šio straipsnio reikalavimų braukiami iš rinkimų sąrašų.

29. Skyriai už kiekvieną įskaitoje esantį partijos narį ir statuto nustatyta tvarka mokantį   nario mokestį perveda LSDP tarybai po 3 Eurus per metus. Skyrius, nevykdantis šios nuostatos, gali netekti partijos finansinės paramos.

30. Nario mokestį pagal patvirtintą žiniaraštį renka partijos grupės iždininkas, atskirais atvejais skyriaus iždininkas. Skyriaus iždininkas yra atsakingas už mokesčio rinkimą ir šio darbo organizavimą skyriuje. Jis pastoviai informuoja partijos skyriaus tarybą apie nario mokesčio mokėjimą skyriuje.

BENDROSIOS NUOSTATOS

31. Susirinkimų, konferencijų, renkamų ir sudaromų organų posėdžių teisėtumas ir sprendimų priėmimas:

31.1. Partijos grupių, kurių narių skaičius yra nuo 3 iki 5, susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja visi grupės nariai. Grupių, kurių narių skaičius yra nuo 6 iki 14, susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 5 nariai, o grupių bei skyrių, kurių narių skaičius yra 15 ir didesnis, susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 narių. Poskyrių susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja toks kiekvienos grupės narių skaičius, kuris atitinka šiame straipsnyje nustatytą tos grupės kvorumą. Poskyrių, skyrių ir partijos konferencijos yra teisėtos, kai jose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 delegatų. Partijos narių ar delegatų sušaukimo tvarka nustatoma partijos skyriaus įstatuose. Partijos renkamų ir sudaromų organų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų (paskirtų) narių.

31.2. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais. Susirinkimai ir posėdžiai turi būti protokoluojami. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

31.3. Partiniai posėdžiai, susirinkimai (konferencijos) dėl klausimo sprendimo skubos ir svarbos arba kai dalis ar visi dalyviai dėl objektyvių priežasčių negali juose dalyvauti fiziškai,  gali vykti nuotoliniu būdu – visi bendrauja elektroninio ryšio priemonėmis, arba mišriu būdu – dalis dalyvių fiziškai atvyksta į posėdžio vietą, o kiti su jais bendrauja elektroninio ryšio priemonėmis. Šiais būdais vykstančiuose posėdžiuose, susirinkimuose (konferencijose) turi būti užtikrintas dalyvių identifikavimas, kvorumas, dalyvių teisės ir sprendimų teisėtumas. Nuotoliniu būdu vykstančių posėdžių, susirinkimų (konferencijų) rengimo  tvarką nustato LSDP taryba.

32. Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančiųjų skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančiųjų skaičius turi būti ne mažesnis negu susirinkimo (konferencijos) teisėtumo reikalavimai (kvorumas).

33. Renkant vadovaujančius organus ar priimant kitus sprendimus balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jei bent vienas posėdžio ar kito forumo dalyvis siūlo klausimą spręsti slaptu balsavimu, dėl balsavimo būdo turi būti balsuojama. Jeigu 1/3 dalyvaujančių posėdyje pritaria slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu.

34. Renkant vienasmenius partijos, skyrių valdymo organus, laikomas išrinktu asmuo, surinkęs daugiau kaip pusę visų ar konferencijoje ar tiesioginiuose rinkimuose dalyvaujančiųjų balsų. Jei pasiūlyti vienas arba du kandidatai ir nei vienas jų negauna balsų daugumos, kandidatai siūlomi iš naujo, vyksta nauji rinkimai. ir išrinktu laikomas pagal šio straipsnio pirmos dalies reikalavimą. Kai nė vienas kandidatas iš daugiau nei dviejų kandidatų nesurenka daugumos balsų, rengiamas antras balsavimo turas. Tuomet balsavimui pateikiami du pirmajame balsavimo ture daugiausiai balsų surinkę kandidatai, o išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau balsų. Jeigu antrajame ture abu kandidatai gauna vienodai balsų, rinkimai rengiami iš naujo. balsų, tuomet kolegialaus valdymo organo narių skaičius padidinamas taip, kad į jį patektų visi surinkę praeinantį balsų skaičių. Partijos ar skyriaus pirmininko rinkimai, kandidatų, numatomų iškelti rinkimuose, reitingavimas laikomi įvykusiais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 partijos ar skyriaus narių.

35. LSDP kandidatų į LR Seimą ir Europos parlamentą sąrašai sudaromi visos partijos nariams tiesiogiai reitinguojant pretendentus į kandidatus, o partijos skyrių kandidatų savivaldos rinkimuose sąrašai – skyriaus nariams tiesiogiai reitinguojant pretendentus į kandidatus. Ne partijos nariai, sutinkantys kartu su LSDP kandidatuoti rinkimuose, įrašomi į pretendentų sąrašus ir reitinguojami kartu su visais. Partijos suvažiavimas ar konferencija, skyriaus susirinkimas (konferencija), iškeldami kandidatus pagal reitingavimo rezultatus sudarytus sąrašus, turi teisę motyvuotai pakeisti kandidatų eiliškumą, išbraukti vienus ar įrašyti kitus kandidatus.

36. Visuose renkamuose  partijos organuose bei rinkimuose dalyvaujančių kandidatų sąrašuose vienos lyties atstovų skaičius negali viršyti 60  procentų. Po kandidatų reitingavimo balsų skaičiavimo komisija rinkimų sąrašuose kandidatai išdėstomi taip, kad kiekviename penketuke nebūtų daugiau kaip 3 vienos lyties atstovai, kandidatus išdėsto pakaitiniu būdu: moteris, vyras, pradedant nuo pirmojoje vietoje esančio kandidato ar kandidatės, kas penktą vietą gali užimti moteris arba vyras. Komisija užtikrina, kad  kiekviename dešimtuke būtų jaunimo (iki 35 m.) atstovas. Kai nebelieka galimybės kandidatus išdėstyti pakaitiniu būdu, likusios kandidatės arba kandidatai išdėstomi balsų mažėjimo tvarka. Šių reikalavimų vykdymą atitinkamai kontroliuoja skyrių ir partijos etikos ir procedūrų komisijos. Jeigu įvykus renkamą organą ar rinkiminį sąrašą formuojančio organo balsavimui iš pasiūlytų kandidatūrų nepavyksta suformuoti renkamų organo ar rinkiminio sąrašo, atitinkančio šio straipsnio lyčių skaičiaus reikalavimus, komisijos turi teisę kreiptis į LSDMS ir skyrių ar partijos prezidiumus dėl papildomų kandidačių (kandidatų) pateikimo ir juos įrašyti į renkamų organų ar rinkimų sąrašus.

LSDP Vilkaviškio rajono skyriaus pirmininkas

Algirdas Neiberka

Close