SKYRIAUS FINANSŲ KOMICIJOS NUOSTATAI

PATVIRTINTA
LSDP Vilkaviškio rajono skyriaus
2021 m. gegužės 8 d. konferencijoje

LSDP VILKAVIŠKIO RAJONO  SKYRIAUS FINANSŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

I SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. LSDP Vilkaviškio rajono skyriaus finansų komisija (toliau – Komisija) yra renkama Skyriaus konferencijoje ir yra jai atskaitinga, įgyvendinanti partijos statute, Skyriaus įstatuose ir šiuose nuostatuose nurodytus uždavinius ir funkcijas.

2. Komisija tikrina LSDP Vilkaviškio miesto skyriaus finansinę veiklą.

3. Vilkaviškio rajono skyrius savo veiklose turi vadovautis Komisijos išvadomis dėl finansinės veiklos.

4. Komisija dirba pagal LSDP Vilkaviškio rajono skyriaus priimtus ir jo veiklą reglamentuojančius įstatus.

5. LSDP konferencijoje išklausoma ir vertinama Komisijos veiklos ataskaita.

II SKIRSNIS
KOMISIJOS TIKSLAI IR VEIKLOS PRINCIPAI

6. Komisijos veikla grindžiama nešališkumo ir objektyvumo principais.

7. Komisija siekia, kad LSDP Vilkaviškio rajono skyriaus finansinė veikla būtų efektyvi.

III SKIRSNIS
KOMISIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8. Komisija renkama iš ne daugiau kaip 5 narių.

9. Į Komisiją negali būtį renkami LSDP Vilkaviškio rajono skyriaus tarybos bei etikos ir procedūrų komisijos nariai.

10. Komisijos nariai, pusę metų nemokantys nario mokesčio, negali balsuoti priimant sprendimus.

11. Komisijoje vienos lyties atstovų skaičius negali viršyti 2/3.

12. Komisija gali patenkinti savo nario prašymą atsistatydinti iš pareigų šioje komisijoje. Komisijos nario įgaliojimai taip pat nutrūksta, gavus partinę nuobaudą, papeikimą arba pasibaigus jo narystei LSDP.

13. Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas išrenkami iš Komisijos narių tarpo daugiau kaip pusės Komisijos posėdyje dalyvaujančiųjų balsais. Sekretoriaus pareigas atlieka bet kuris Komisijos narys rotacijos pagrindu.

14. Komisijos pirmininkas:

 • Organizuoja Komisijos darbą.
 • Šaukia ir veda posėdžius.
 • Pasirašo Komisijos nutarimus ir išvadas.
 • Dalyvauja LSDP Vilkaviškio rajono skyriaus tarybos posėdžiuose.

15. Komisijos pirmininko pavaduotojas vykdo Komisijos pirmininko pavedimus, o pirmininkui nesant arba jam negalint eiti savo pareigų, laikinai eina pirmininko pareigas.

16. Komisija iš savo narių gali išsirinkti posėdžių sekretorių, kuris protokoluoja posėdžius, kartu su pirmininku pasirašo protokolus ir atlieka kitą organizacinį darbą.

IV SKIRSNIS
KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

17. Komisija veikia pagal savo posėdyje patvirtintus darbo planus, taip pat svarsto ir kitus, jos kompetencijai priskirtus klausimus.

18. Komisijos posėdžiai:

 • Teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų narių.
 • Komisijos posėdžius kviečia pirmininkas arba jį pavaduojantis pirmininko pavaduotojas. Komisijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš savaitę, o rengiant po sėdį skubos tvarka – ne vėliau kaip prieš tris dienas, informuoja Komisijos narius apie posėdžio darbotvarkę bei posėdžio vietą ir laiką.
 • Visi Komisijos nutarimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.
 • Kiekvienas posėdžio dalyvis turi teisę reikalauti įtraukti į protokolą savo atskirąją nuomonę.
 • Komisijos nariai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę pateikti rašytinius paklausimus LSDP Vilkaviškio rajono skyriui. Komisija klausimus gali siųsti bei reikalingus dokumentus iš nurodytų subjektų gauti paštu/faksu/elektroniniu paštu. LSDP Vilkaviškio rajono skyriaus nariai ir kiti atsakingi asmenys privalo pateikti komisijai prašomus dokumentus per paklausime nurodytą terminą, priešingu atveju nurodyti negalėjimo pateikti nurodytus dokumentus priežastis.
 • Komisija gali priimti sprendimus (balsuoti) apklausos būdu elektroninių priemonių pagalba.

V SKIRSNIS
TIKRINIMO OBJEKTAI IR TVARKA

19. Komisija, kontroliuodama LSDP Vilkaviškio rajono skyriaus finansinę veiklą, tikrina:

 • Turtą.
 • Lėšas.
 • Lėšų naudojimą pagal patvirtintas sąmatas.
 • Finansinę atskaitomybę.
 • Nario mokesčio mokėjimą.

20. Tikrinimai atliekami Komisijos sprendimu arba Komisijos pirmininko raštišku pavedimu.

21. Tikrina ar partijos nariai, pretenduojantys dalyvauti partijos organų rinkimuose, ar pretendentai į visų lygių rinkimuose keliamus partijos kandidatus, nario mokestį moka statuto ir Skyriaus įstatų nustatyta tvarka.

22. LSDP Vilkaviškio rajono skyriaus narius, be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvaujančius partijos veikloje ir nemokančius nario mokesčio, Komisija perduoda svarstyti skyriaus etikos ir procedūros komisijai dėl išbraukimo iš LSDP Vilkaviškio rajono skyriaus narių sąrašo.

23. Atlikus tikrinimus, turi būti parengtos ataskaitos, kuriose išdėstomi tikrinimo rezultatai ir rekomendacijos.

24. Tikrinimų rezultatai (ataskaitos) apsvarstomi Komisijos posėdžiuose ir, esant reikalui, priimami Komisijos nutarimai ar kitokie sprendimai.

25. Nuostatai gali būti papildomi, keičiami arba pripažįstami netekę galios LSDP Vilkaviškio rajono skyriaus tarybos sprendimu.

LSDP Vilkaviškio rajono skyriaus pirmininkas
Algirdas Neiberka

Close