Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga

 

Jūratė Drunienė Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Vilkaviškio klubo vadovė

El. paštas: jurka.dr@gmail.com

tel.8 616 92337

 

LIETUVOS SOCIALDEMOKRAČIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS ĮSTATAI

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga (LSDMS) vienija Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) nares ir narius (-es) – rėmėjus (-as) pilietiškai ir solidariai veiklai už moterų ir vaikų teises bei lygias galimybes Lietuvoje ir visame pasaulyje. LSDMS yra Moterų socialisčių internacionalo tikroji narė, priklausanti Šiaurės šalių grupei, bei Europos Socialistų partijos Moterų Socialisčių tikroji narė.

I. TIKSLAI

1. LSDMS tikslai:
1.1. Skleisti socialdemokratines idėjas bei vertybes;
1.2. Keisti LSDP narių ir visos visuomenės požiūrį į moterų dalyvavimą politikoje ir visuomenei svarbių sprendimų priėmime;
1.3. Siekti lygių moterų ir vyrų teisių bei galimybių įgyvendinimo visuomenėje, šeimoje, politikoje, kultūroje ir ekonomikoje;
1.4. Siekti ekonominių ir teisinių garantijų šeimai ir vaikams įtvirtinimo;
1.5. Siekti lyčių balanso LSDP veikloje, organizacinėse struktūrose bei rinkimų sąrašuose;
1.6. Siekti lygių galimybių įgyvendinimo darbo rinkoje bei versle;
1.7. Palaikyti taikos, nusiginklavimo, tvarios žmonijos raidos bei kovos prieš klimato kaitą iniciatyvas.
2. Kad įgyvendintų šiuos tikslus, LSDMS bendradarbiauja su visomis panašių siekių moterų organizacijomis Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje.

II. NARYSTĖ

3. LSDMS narės yra LSDP narės, pripažįstančios šiuos įstatus, raštu pareiškusios norą dalyvauti LSDMS veikloje. Pareiškimas – užpildyta patvirtintos formos kortelė įteikiama LSDMS tarybai arba klubo pirmininkei.
4. LSDMS narėms, nusipelniusioms Lietuvos socialdemokratijai ir pasižymėjusioms įgyvendinant lyčių lygias galimybes, LSDMS konferencija gali suteikti LSDMS Garbės Pirmininkės arba Garbės narės vardą. LSDMS Garbės Pirmininkė atstovauja LSDMS aukščiausiu lygiu ir rūpinasi LSDMS reputacija. LSDMS narės, kurioms suteiktas LSDMS Garbės Pirmininkės arba Garbės narės vardas, gali dalyvauti LSDMS Tarybos posėdžiuose ir konferencijose su sprendžiamojo balso teise.

III. LSDMS TEISINĖ PADĖTIS IR JOS VEIKLOS PASIBAIGIMAS

5. LSDMS veikia pagal LSDP Statuto 59 straipsnį.
6. LSDMS buveinė yra Vilniuje, B. Radvilaitės g. 1.
7. LSDMS turi savo antspaudą ir sąskaitą banke.
8. LSDMS nėra juridinis asmuo.
9. LSDMS veikla pasibaigia, pasibaigus LSDP veiklai.

IV. VALDYMO ORGANAI

10. Konferencija.
10.1. Konferencija yra aukščiausias LSDMS sprendžiamasis organas. Ji rengiama LSDMS Tarybos nutarimu ir jos numatytu laiku, bet ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Konferencijoje balso teisę turi LSDMS Garbės Pirmininkė, Garbės narės, Tarybos narės ir klubų susirinkimuose išrinktos delegatės. Konferencijos atstovavimo normą nustato LSDMS Taryba. Konferencijoje be balso teisės gali dalyvauti visos LSDMS narės.
10.2. Konferencijos data turi būti paskelbta ne vėliau kaip prieš dvi savaites kartu išsiuntinėjant darbotvarkes ir numatomų konferencijos dokumentų projektus. Pasiūlymai Tarybai turi būti atsiųsti mažiausiai prieš dvi savaites, pasiūlymai dėl rezoliucijų – mažiausiai prieš savaitę. Visi konferencijoje priimami dokumentai negali prieštarauti LSDP Statutui, programiniams dokumentams ir LSDP Tarybos politiniams pareiškimams. Konferencija yra teisėta, kai joje dalyvauja ne mažiau kaip pusė išrinktų delegačių. Nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais.
10.3. Konferencijoje išklausomos LSDMS Tarybos ir komisijų ataskaitos, priimamos veiklos strateginės kryptys ir įstatai arba šių dokumentų pakeitimai bei papildymai.
10.4. Konferencijoje slaptu balsavimu renkama LSDMS pirmininkė, pirmininkės teikimu atviru balsavimu išrenkamos pirmininkės pavaduotojos, suformuojama ir patvirtinama Taryba.
11. LSDMS Taryba.
11.1. Tarybą sudaro LSDMS Garbės Pirmininkė, Garbės narės, pirmininkė, pirmininkės pavaduotojos, Seimo narės (LSDMS narės), LSDP skyrių pirmininkės (LSDMS narės), apskričių koordinatorės, atsakingoji koordinatorė ir iždininkė. Atsakingąją koordinatorę ir iždininkę tvirtina konferencija pirmininkės teikimu.
11.2. Apskričių koordinatores bei jų pavaduotojas renka apskričių konferencijos, patvirtina LSDMS konferencija arba Taryba. Apskrities konferenciją sudaro apskrities koordinatorė, jos pavaduotoja, klubų pirmininkės ir pavaduotojos.
11.3. Taryba tvirtina pavyzdinį klubo reglamentą.
11.4. Taryba organizuoja kasdieninę LSDMS veiklą ir vadovauja jai tarp konferencijų. Taryba posėdžiauja ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Tarybos posėdžiai yra atviri. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Negalint dalyvauti apskričių koordinatorėms, Taryboje jas gali pakeisti jų pavaduotojos su balso teise. Sprendimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais. Esant reikalui, Taryba gali priimti sprendimus Tarybos narių elektroninės apklausos būdu, prie protokolo pridedant išspaudintą kiekvienos Tarybos narės valios pareiškimą.

V. KLUBAI

12. LSDP skyrių narės ir nariai (-ės) – rėmėjai (-os) teritoriniu principu buriasi į LSDMS klubus, kurie su Taryba per apskričių koordinatores palaiko nuolatinį abipusį ryšį, informuodami vieni kitus apie posėdžių datas bei darbotvarkes. Klubą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 LSDMS narės. Vienoje savivaldybėje veikia tik vienas klubas. Klubo pirmininkė turi pranešti LSDMS Tarybai apie klubo įsteigimą per savaitę nuo steigiamojo susirinkimo datos. Klubas laikomas įsteigtu, kai tą patvirtina Taryba. Klubai veikia pagal savo nustatytą reglamentą.
Klubai rengia ataskaitinius-rinkiminius susirinkimus ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Juose išklausoma pirmininkės ataskaita apie klubo veiklą, paprasta balsų dauguma renkama pirmininkė, jos pavaduotoja (pavaduotojos), tvirtinami veiklos planai. Susirinkimai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė klubo narių. Nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais.

VI. NARIO MOKESTIS IR FINANSINĖ VEIKLA

13. LSDMS narės moka LSDP nario mokestį, o nariai – rėmėjai gali remti LSDMS.
Iždininkė atsiskaito už finansinę veiklą Tarybai ne rečiau kaip 2 kartus per metus ir parengia konferencijai finansinės veiklos ataskaitą. Jei LSDMS veiklą finansuoja LSDP, visas išlaidas LSDP Finansų komisija tikrina LSDP statuto numatyta tvarka. Visus šias išlaidas pateisinančius dokumentus, aukas LSDMS tvarko iždininkė.
Ataskaitinių metų pradžioje Taryba patvirtina LSDMS finansinės veiklos sąmatą.

VII. LSDMS NARIŲ IR RĖMĖJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

14. LSDMS narės laikosi šių įstatų ir veikia pagal LSDP ir LSDMS programinius dokumentus. Jos turi teisę rinkti bei būti išrinktos į LSDMS ir LSDP valdymo organus bei atstovauti klubui ar LSDMS, gavusios atitinkamus įgaliojimus. Nariai – rėmėjai yra LSDP nariai vyrai ir ne LSDP nariai (-ės), pritariantys (-čios) LSDP ir LSDMS programoms ir dalyvaujantys (-čios) LSDMS veikloje arba remiantys (-čios) ją. Nariai – Rrėmėjai negali dalyvauti LSDMS rinkimuose bei balsuoti priimant nutarimus konferencijoje, tačiau jie turi sprendžiamojo balso teisę, jei dirba LSDMS komisijoje, o taip pat gali atstovauti LSDMS, gavę Tarybos įgaliojimus. Ginčai sprendžiami Taryboje.

VIII. KOMISIJOS

15. LSDMS gali būti sudaromos pastovios ir laikinos komisijos. Centrinės komisijos sudaromos LSDMS Tarybos sprendimu, teritorinės – klubo susirinkimo sprendimu. Komisijoje gali dalyvauti tikrosios narės, nariai – rėmėjai ir socialiniai partneriai. Visi komisijos nariai turi lygias balsavimo teises. Komisijos pirmininkė (-as) išrenkama (-as) komisijos nutarimu. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais.
Komisija pateikia savo išvadas LSDMS Tarybai arba klubui. Priimant sprendimą Taryboje arba klubo susirinkime komisijos pasiūlymu, komisijos pirmininkė (-as) atstovauja komisijai ir turi vieno balso teisę nepriklausomai nuo narystės LSDMS.

IX. NARYSTĖS AR ĮGALIOJIMŲ SUSTABDYMAS

16. Tarybos įgaliojimus gali sustabdyti tik konferencija ¾ išrinktų delegačių balsų dauguma. Tarybos narės įgaliojimus gali atšaukti konferencija, o Tarybos rinktų asmenų – Taryba ¾ Tarybos narių balsų dauguma. LSDMS narės gali pačios sustabdyti savo narystę arba išstoti iš LSDMS reikalaujant ne kaip mažiau pusei LSDMS narių.

Įstatai priimti LSDMS 1 Konferencijoje, įvykusioje 1991 m. spalio 13 d., pakeisti ir papildyti Konferencijose 1993 m. vasario 27 d., 1995 m. spalio 1 d., 2001 m. gegužės 12 d. bei 2009 m. balandžio 19 d.
LSDMS Pirmininkė
Birutė Vėsaitė

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga

Vardas, pavardė Pareigos
Orinta Leiputė Pirmininkė
Nijolė Dirginčienė pavaduotoja
Onutė Babonienė pavaduotoja
Asta Kandratavičienė pavaduotoja
Julija Kvedorėlytė pavaduotoja
Giedrė Purvaneckienė pavaduotoja
Danutė Ona Statulevičienė pavaduotoja
Irena Dranseikienė Atsakinga koordinatorė
Auksė Kontrimienė Atstovė viešiesiems ryšiams
Onutė Pundienė Iždininkė
Ona Balevičiūtė Alytaus apskrities koordinatė
D.Jurciukoniene Alytaus apskrities
koordinatorės pavaduotoja
Liucija Patinskienė Kauno apskrities koordinatė
Aušra Kazlauskienė Kauno apskrities
koordinatorės pavaduotoja
Lilija Petraitienė Klaipėdos apskrities koordinatorė
Aldona Retkienė Klaipėdos apskrities
koordinatorės pavaduotoja
Janina Dereškevičienė Marijampolės apskrities koordinatorė
Aušrytė Ramanauskienė Marijampolės apskrities
koordinatorės pavaduotoja
Lina Rasikevičienė Panevėžio apskrities koordinatė
Laima Keraitienė Panevėžio apskrities
koordinatorės pavaduotoja
Vilma Bartašienė Šiaulių apskrities koordinatė
Virginija Račienė Šiaulių apskrities
koordinatorės pavaduotoja
Irena Ozerdem Utenos apskrities koordinatė
Daiva Kelečienė Utenos apskrities
koordinatorės pavaduotoja
Nijolė Meilutienė Tauragės apskrities koordinatė
Liuba Verpečinskienė Tauragės apskrities
koordinatorės pavaduotoja
Adilija Kudzevičienė Telšių apskrities koordinatė
Marė Valaitienė Telšių apskrities
koordinatorės pavaduotoja
Audronė Čekauskienė Vilniaus apskrities koordinatė
Aušra Mažonienė
Vilniaus apskrities
koordinatorės pavaduotoja

Close